312 520 995
602 151 434
sona@goetzova.eu
JUDr. Soňa Goetzová
advokátka ve Slaném

Zásady ochrany osobních údajů

Informace pro klienta při přijetí osobních  údajů advokátem

_______________________________________________________________________________

Správce osobních údajů:

JUDr. Soňa Goetzová, advokátka

se sídlem Slaný, Masarykovo nám. 138

IČO: 46430911

e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel. 602 151 434

Právní základ zpracování:

-          Smlouva o poskytování právních služeb

-          Poskytování osobních údajů je povinností subjektu – klienta ( dále jen „klient“ ),

která vyplývá z výše zmíněné smlouvy.

 

Účel zpracování :

Poskytování právních služeb podle smlouvy uzavřené s klientem.

Příjemci osobních údajů:

- orgány veřejné moci ( např. soudy, správní orgány )

-poskytovatelé údržby informačního systému

-další příjemci dle potřeb a pokynů klienta

 

Doba zpracování osobních údajů:

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. ( zákon o advokacii ), zákona č. 499/2004 Sb. ( zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ) a

Nařízení Evropského parlamentu a Rady ( EU ) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ( Nařízení GDPR).

 

Práva klienta:

 

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce – advokáta získat

informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým

způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce – advokát bez zbytečného odkladu

opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient

právo kdykoliv doplnit.

 

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce – advokáta

zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.

Klient má právo, aby správce – advokát v určitých případech omezil zpracování jeho osobních

údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce – advokáta, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolů prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli  vznést námitku.

 

Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl,

v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo

pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

 

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se

zpracováním.

 

V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem – advokátem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu

osobních údajů.

 

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu

osobních údajů ( https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276 ).

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018.